Sunday, March 20, 2011

三字經-人之初-朗读/歌曲

三字經-人之初-朗读/三字經曲


人之初 性本善 
性相近 習相遠
苟不教 性乃遷
教之道 貴以專
昔孟母 擇鄰處
子不學 斷機杼
竇燕山 有義方
教五子 名俱揚
養不教 父之過
教不嚴 師之惰
子不學 非所宜
幼不學 老何為